Klachtenregelement

Klachtenreglement Praktivak

Artikel 1: Begripsbepaling
a) Klacht is een uiting van onvrede of ongenoegen over een behandeling of bejegening door Praktivak m.b.t. aantasting van positie, waarbij betrokkene rechtstreeks in zijn/haar belang is of wordt geschaad.
b) Klager/klaagster is een ieder die gebruik wil maken, maakt, of heeft gemaakt van diensten van Praktivak centrum voor training en opleiding.
c) Wanneer we het in deze regeling over klachten hebben, gaat het niet over eventuele verbeterpunten en onvolkomenheden, maar om gedragingen en beslissingen (of de afwezigheid daarvan) die het belang van de deelnemer schaden.

Artikel 2: Doelstelling
Het klachtenreglement regelt de wijze waarop de directie van Praktivak een klacht in behandeling neemt en regelt daarbij tevens de waarborgen waarmee deze procedure is omkleed.

Artikel 3: Klachtenbehandeling in de praktijk
a) Een klager wendt zich tot de coördinator Anja Nelissen ( directie van Praktivak ) om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.
b) De directie van Praktivak verplicht zich om, wanneer de klager hierom verzoekt, een tegen haar gerichte klacht met de klager op zo kort mogelijke termijn (maar binnen vier weken) te bespreken, en te trachten tot een oplossing te komen.

Artikel 4: Criteria klachtenbehandeling
De directie van Praktivak hanteert de volgende ontvankelijkheidcriteria van een klacht:
a) De klacht moet het rechtstreekse belang van de klager hebben geschaad.
b) De klacht moet schriftelijk zijn ingediend t.a.v. de directie Praktivak, parallelweg 7d, 5349 AD Oss. 
c) Voorval en klacht moeten binnen twee weken na het voorval worden ingediend, voor zover er geen wettelijke termijn wordt gesteld. In alle andere gevallen wordt een klacht als niet ontvankelijk bestempeld.

Artikel 5: De feitelijke afhandeling van de klacht
Onderzoek:
a) Binnen 2 weken na ontvangst van de klacht neemt de directie of de coördinator binnen Praktivak contact op met de klager om ontvangst en (niet) ontvankelijkheid van de klacht te melden. Tevens wordt de procedure klachtafhandeling conform dit reglement toegelicht.
b) De directie van Praktivak stelt een onderzoek in naar de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Daarbij stelt de directie van Praktivak, de klager in de gelegenheid om een schriftelijke toelichting te geven op gedragingen waarover is geklaagd.
c) Ten behoeve van het onderzoek kan de directie van Praktivak gerichte informatie inwinnen en relevante stukken inzien met schriftelijke toestemming van de klager of diens wettelijke vertegenwoordiger dit met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden.
d) Indien klager aangeeft dat Praktivak een klacht niet naar volle tevredenheid oplost en er geen overeenstemming kan worden bereikt, dan wordt een onafhankelijke derde (MfN - Gecertificeerd) ingehuurd.

Artikel 6: De afhandeling van de klacht
a) De directie van Praktivak stelt, binnen vier weken na ontvangst van een klacht, de klager schriftelijk en met reden omkleed in kennis van haar oordeel.
b) Indien de directie van Praktivak niet in staat is om binnen de in lid a. gestelde termijn tot een gewogen oordeel (conform dit reglement) te komen, stelt zij met redenen omkleed de klager en/of degene over wie geklaagd is op de hoogte. Daarbij geeft zij de termijn aan binnen welke zij in redelijkheid tot een oordeel kan komen.

Artikel 7: Beëindiging van procedure
De klachtenprocedure is geëindigd wanneer:
a) De directie van Praktivak met overeenstemming van de klager de klacht heeft behandeld.
b) De klager schriftelijk te kennen heeft gegeven af te zien van verdere klachtbehandeling middels het intrekken van de klacht.
c) De klager en de beklaagde geen overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van de klacht.
d) Alle uitspraken, klachtafhandelingen en oplossingen van Praktivak richting klager zijn te allen tijde bindend.

Artikel 8: Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie Praktivak t.a.v. de te nemen voorzieningen.

Oss, 6 april 2020