Voorwaarden

 Verkoop- en leveringsvoorwaarden Praktivak B.V. 

 Deze Verkoop en Leverings Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant onder nummer 16071243

1. Al onze prijsvermeldingen zijn altijd exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

2. Al onze prijzen en vermeldingen zijn altijd geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.

3. Op al onze leveringen zijn onze Service en Garantie voorwaarden van toepassing. Een afdruk van deze voorwaarden verstrekken wij u op verzoek gaarne. Onze Service en Garantie Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant onder nummer 16082286.

4. Leveringen van verbruiksartikelen uit ons groothandelsassortiment van € 100,= exclusief BTW of meer worden franco huis geleverd. Voor apparatuur ( alles met een stekker) en meubilair ( ook tabourets etc. ) kan echter een extra verzend-toeslag in rekening worden gebracht.

5. Bij leveringen van minder dan € 100,= exclusief BTW wordt altijd € 6,50= exclusief BTW in rekening gebracht voor vracht / administratie / milieu etc. ( BTW over deze bijkomende kosten is verplicht ).

6. Bij leveringen met meer dan 15 liter vloeistof ( alcohol-demiwater-spray-vloeistof etc.) moeten wij bij verzending een vloeistoffen-transport-toeslag van € 0,50 euro per elke extra liter in rekening brengen. Dit ter dekking van extra vervoersrisico's, document-eisen en milieu eisen. Tot 15 liter per zending gelden geen meerkosten.

7. Onze levertijden zijn altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij leveren zo snel mogelijk, doch kunnen geen levertijden garanderen. Opgegeven levertijden dienen als streeftijden te worden beschouwd.

 8. Het risico voor schade of vermissing tijdens transport of verzending etc. is altijd voor risico van de koper. Goederen reizen voor risico van de koper.

 9. Indien uw bestelling niet compleet kan worden verzonden vermelden wij de manco-levering bij de hoofdzending. Indien u automatische nazending van de manco-levering wenst dient u ons dit apart te berichten. Uw nazending wordt dan door ons direct na binnenkomst van de ontbrekende goederen verzonden. Nazendingen van meer dan € 75,= excl. BTW, worden franco huis nageleverd. Voor nazendingen van minder dan € 75,= euro wordt € 5,= euro excl BTW voor vracht en administratie in rekening gebracht.

10. Bij levering op rekening dient betaling altijd binnen 8 dagen te geschieden.

11. U bestelling wordt alleen uitgeleverd als alle eerdere facturen volledig zijn voldaan.

12. Geleverde zendingen blijven volledig in onze eigendom tot het totale factuurbedrag is betaald. Dit eigendoms voorbehoud geldt voor alle door ons geleverde goederen.

13. Wij houden ons altijd het eenzijdig recht voor leveringen uit te voeren onder rembours of tegen contante betaling. 
Dit gebeurt standaard bij o.a.:
* geen afname afgelopen 6 maanden * betalings-achterstand * slechte betaal-ervaringen 
* grote leveringen van meer dan € 500,= * levering van alle electrische apparatuur (alles met 
een stekker ) * leveringen van alle soorten meubilair ( ook tabourets etc ).

14. Bij rembours-zendingen houden wij ons altijd het eenzijdig recht voor om € 5,= excl. BTW, rembours-toeslag in rekening te brengen. ( BTW over deze bijkomende kosten is verplicht )
Dit gebeurt standaard bij o.a.: 
* apparatuur * meubilair * reparaties * rembours-zendingen van minder dan € 200,=.

15. Onder "Levering door onze Eigen Dienst" wordt verstaan: aflevering door onze eigen besteldienst / chauffeur / personeel of een direct door ons ingehuurde bestel-, transport- of koeriersdienst. Standaard afleveringen door onze eigen dienst kosten minimaal € 65,= ( zie vigerende service prijslijst ). Wij hebben het recht eenzijdig en bindend te beslissen dat een bepaalde levering alleen door onze Eigen-Dienst kan worden afgeleverd. Dit gebeurt standaard bij ( groter ) meubilair en bepaalde apparatuur.

16. Standaard leveringen door onze Eigen-Dienst worden op het aflever-adres afgeleverd tot direct achter de eerste deur op de begane grond. Er moet bij de standaard afleveringen door onze Eigen Dienst altijd iemand van de afnemer aanwezig zijn om de chauffeur te helpen met lossen ( met name zwaar meubilair ). Speciale levering verder dan eerste deur op begane grond, of speciale levering met installatie, of speciale levering met 2 personen omdat klant niet kan helpen bij lossen van de zending, wordt altijd apart berekend danwel aangeboden als "toeslag speciale levering ", en geschiedt enkel op uitdrukkelijke schriftelijke aanvraag van de afnemer, en tegen meerprijs van minimaal € 75,= per aflevering.

17. Bij bestellingen van apparatuur en meubilair dient altijd bij de orderbevestiging een aanbetaling vooraf van 10 % van het excl. BTW bedrag (met een minimum van € 250,= ) te worden voldaan. Aanbetalingen worden bij annulering of afwijzing van de levering onder geen enkele voorwaarde gecrediteerd.

 18. Reclames kunnen mondeling of telefonisch geschieden, doch dienen schriftelijk te worden bevestigd binnen 3 dagen na factuurdatum. Reclames na deze termijn kunnen niet in behandeling worden genomen. Bij gebreke van een reclame conform hiervoor beschreven procedure worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Bij acceptatie door ons van een geldige reclame, zullen wij tegen teruggave van de geleverde goederen zorgen voor gratis herlevering, reparatie, of crediteren onder aftrek van 15% van de netto factuurwaarde. Tot enige verdere verplichting zijn wij niet gehouden, met name niet tot betaling van welke vorm van schadevergoeding dan ook.

19. Retour-zendingen geschieden in principe altijd op kosten van de afnemer, en worden alleen geaccepteerd na onze uitdrukkelijke toestemming vooraf. Ongefrankeerde retouren worden altijd door ons geweigerd. Na acceptatie van een retour-zending kunnen wij in bepaalde gevallen beslissen de afnemer schadeloos te stellen voor de kosten van retour-zending.

20. Voor deelleveringen gelden al deze verkoop- en leveringsvoorwaarden volledig en evenzeer als voor integrale leveringen.

 


 Service- en garantievoorwaarden Praktivak B.V. 

Deze Verkoop en Leverings Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant onder nummer 16071243

1. Op al onze leveringen zijn naast deze Service- en Garantievoorwaarden ook altijd onze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing. Een afdruk van deze voorwaarden verstrekken wij u op verzoek gaarne. Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 16082286

2. Op alle geleverde apparatuur, meubilair en andere producten (hierna genoemd apparaat)
is de standaard Fabrieks-Garantie ( 1 jaar ) van toepassing.

3. Alle garanties hebben alleen betrekking op gebreken en fabicage fouten. Dus niet op de gevolgen van onjuist gebruik, slijtage, vallen, stoten etc.

4. Bij reparaties kunnen worden berekend: 
* uurloon monteur * transport- verzend- of voorrijdkosten * gebruikte onderdelen * 
Wij hebben onder alle omstandigheden het recht om retour-zendingen onder rembours te verzenden.
Bij rembours-zendingen hebben wij het recht een rembours-toeslag te hanteren. (vigerende service prijslijst)

5. Indien nodig worden onderhouds-beurten volgens schema van de Fabrikant door ons uitgevoerd. De verzendkosten heen en terug komen bij onderhoudsbeurten voor rekening van de klant. De klant kan natuurlijk altijd een afspraak maken voor zelf brengen en halen. Voor standaard onderhoud gelden vaste prijzen

6. Bij een storing aan het apparaat volgt een eerste diagnose door ons. Deze diagnose is gratis. Indien echter een uitgebreide inspectie of test nodig is ( bijvoorbeeld bij een vage klacht ) wordt hiervoor altijd uurloon monteur berekend. De diagnose bepaald of een defect of probleem onder de Fabrieks-Garantie valt of niet en is bindend.Een diagnose komt altijd tot stand in overleg tussen onze technische dienst en de fabrikant.

7. Zeker niet onder Fabrieks Garantie vallen : schade die het gevolg is van ondeskundig of verkeerd gebruik of onjuiste bediening - beschadiging aan lak, bekleding, glas etc.-beschadigingen aan lagers ( bijv. bij pedicure apparaten) - kapotte zekeringen - kabelbreuk - schade die het gevolg is van vallen, stoten of de inwerking van vocht of vloeistoffen - losgeraakte stekkers en verbindingen - reparaties aan onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn zoals rubber-ringen, dichtingen etc. - losse onderdelen zoals electroden, borstels, flesjes, venolen etc. -

8. Indien blijkt dat de storing valt onder de Fabrieks-Garantie volgt een gratis reparatie. Indien blijkt dat de storing niet onder de Fabrieks-Garantie valt zijn de reparatiekosten voor rekening van de afnemer. Indien gewenst kunnen wij de klant ingeval van reparatiekosten vooraf een vrijblijvende prijsopgave afgeven voor akkoord. De klant dient expliciet vooraf om een dergelijke offerte te verzoeken. Indien de klant geen gebruik wenst te maken van een reparatie-offerte komen de kosten voor retour-zenden of retour-transport van het on-gerepareerde product volledig voor rekening van de klant.

9. Indien het apparaat door ons wordt gerepareerd onder Fabrieks-Garantie, worden geen kosten berekend voor het retour-zenden of retour-transport naar de klant. De kosten voor verzenden of transport naar ons toe komen altijd voor rekening van de klant. Bij reparaties die niet onder Fabrieks-Garantie vallen zijn de kosten voor retour-zenden of retour-transport altijd voor rekening klant.De klant kan natuurlijk altijd een afspraak maken voor zelf brengen en halen.

10. Indien een reparatie langer dan 3 werkdagen gaat duren bestaat de soms de mogelijkheid een Reserve- Apparaat van ons te gebruiken ( mits voorradig ). Bij Diagnose-Fabrieks-Garantie is het gebruik van de reserve apparatuur gratis. De kosten van het verzenden van reserve apparatuur ( heen en terug ) komen altijd voor rekening van de klant. Bij een Niet-Fabrieks-Garantie-Diagnose wordt voor gebruik van de reserve apparatuur een gering huurbedrag berekend.

11. Bezoek van ons bij u aan huis, bijv. voor een diagnose, inspectie, onderhoud, test, reparatie of ophalen of brengen, kost altijd een vast "voor-rijd-bedrag". (zie vigerende service prijslijst)
Bij Fabrieks-Garantie geval wordt altijd alleen de heen-rit berekend.
Bij een Niet-Fabrieks-Garantie geval worden de heen en de terug rit berekend.