Algemene Voorwaarden

Praktivak

Algemene voorwaarden bij inschrijving Centrum voor Training & Opleiding

Artikel 1: Inschrijving en overeenkomst

1.1 De inschrijving voor een cursus of opleiding vindt digitaal plaats. De inschrijving vindt plaats door aanmelding met een persoonlijk account op de website.
Indien u niet in het bezit bent van een kvk nummer kunt u zich aanmelden via onze mail met uw persoonlijke gegevens.
1.2 Na toezending van de aanmelding gaat de cursist akkoord met de Algemene voorwaarden van het Centrum voor Training & Opleiding.
1.3 Na toezending van de aanmelding is er een bindende overeenkomst tot stand gekomen tussen de cursist en het opleidingscentrum.
1.4 De overeenkomst heeft betrekking op de cursus of opleiding die bij de aanmelding benoemd staat. 
1.5 Uw inschrijving bij een opleiding is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.


Artikel 2: Verplaatsing en verandering van de cursus of opleiding

2.1 Praktivak heeft het recht om cursussen en of opleidingen aan te passen aan inzichten die op dat moment gelden.
2.2 Inschrijvingen voor een cursus of opleiding worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Praktivak stuurt per e-mail een bevestiging van inschrijving.
2.3 De cursus of opleiding gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. 
Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn wordt er zo spoedig mogelijk een nieuwe start datum gepland en u wordt hiervan op de hoogte gebracht, uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus of opleiding. 
2.4 Mocht Praktivak besluiten om de cursus of opleiding te annuleren dan wordt de cursist uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende of soortgelijke cursus.
De cursist dient binnen 48 uur te reageren.
2.5 Bij geen akkoord van, of alternatieven voor de cursist, wordt het dan reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd. 


Artikel 3: Betaling

3.1 Betaling dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
3.2 Betaling dient per bank/ideal, via overboeking of per kas aan Praktivak gedaan te worden. 
3.3 De cursist is aansprakelijk voor de betalingsverplichting.
3.4 In geval van niet tijdige betaling kan Praktivak de cursist ontzeggen van verdere deelname aan de cursus of opleiding met instandhouding van volledige betalingsplicht.


Artikel 4: Annulering en kosten cursus

4.1 De cursist heeft het recht om binnen 14 dagen vanaf de datum van inschrijving, zonder opgave van redenen, de inschrijving te annuleren, door dit uitsluitend schriftelijk te melden. Er worden géén kosten in rekening gebracht. 
4.2 Bij annuleringen buiten de bovengenoemde termijn, wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.
4.3 Het sturen van een vervanger is toegestaan, mits dit schriftelijk is gecommuniceerd met Praktivak. 
4.4 Restitutie van het cursusbedrag bij annulering buiten de bovengenoemde periode is uitsluitend mogelijk als gevolg van een ernstige ziekte of calamiteit. Dit dient schriftelijk bewezen te worden, tenzij anders overeengekomen.
4.5 Bij annulering heeft u geen recht meer op deelname aan de cursus.

Artikel 4a: Annulering en kosten opleiding

4a.1 Het lesgeld dient volgens de aangegeven en eventuele overeengekomen termijnen te worden voldaan, prijswijzigingen zijn onder voorbehoud.
4a.2 In geval van een betalingsachterstand kan de cursist de toegang tot de lessen worden ontzegd totdat de betalingsverplichting is voldaan.
4a.3 Indien aan de herhaalde betalingsverzoeken van het achterstallig lesgeld niet wordt voldaan, wordt de studieovereenkomst direct beeindigd. De eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die gemaakt moeten worden bij het innen van het achterstallig lesgeld komen voor rekening van de cursist.
4a.4 Beëindiging van de overeenkomst tijdens de opleiding dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven.
Bij tussentijdse beeindiging geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Achterstallige betalingen en betaling van de lopende termijn dienen te worden voldaan.
4a.5 Bij annulering heeft u geen recht meer op deelname aan de opleiding.
4a.6 Lessen die niet door kunnen gaan door overmacht, ziekte, slechte weersomstandigheden e.a. worden,
indien er geen vervangend docent geregeld kan worden, op een later tijdstip ingehaald.

Artikel 5: Klachten

5.1 Eventuele klachten dienen schriftelijk of via de mail ingediend te worden. 
Voor meer informatie: Klachtenprocedure artikel 4 criteria klachtenbehandeling klachtenreglement.


Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 De cursisten zijn aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan de organisatie en aan derden. Modellen nemen op eigen risico deel aan de cursus of opleiding.
6.2 Praktivak is niet aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade door de docent en/of cursist en zal dit op voorhand niet vergoeden.


Artikel 7: Geheimhouding en privacy

7.1 Praktivak en de docenten zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cursist heeft meegedeeld tijdens en voor de cursus, alsmede haar bedrijfsvoering, behalve in overleg en met toestemming van de cursist voor puplicaties.
7.2 De geheimhouding vervalt alleen als gevolg van een rechterlijke uitspraak of op grond van een wettelijke bepaling.

Artikel 8: Auteursrecht

8.1 Het eigendoms- en auteursrecht van het lesmateriaal alsmede het werkboek berust bij Praktivak. De cursist is ter alle tijden niet toegestaan om het uitgereikte materiaal te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Praktivak. 
8.2 Het eigendomsrecht van het toegereikte materiaal wordt na volledige betaling toegewezen aan de cursist. 
Het auteursrecht blijft ten alle tijden berusten bij Praktivak.
8.3 Welke lesmaterialen, producten, boeken enz. er tijdens de cursus of opleiding worden gebruikt, evenals de levering ervan, 
wordt bepaald door het opleidingscentrum.
8.4 Praktivak centrum voor training en opleiding garandeert dat de cursussen en opleidingen zijn afgestemt op de eisen van de evenutele examinerende instantie. Mochten er tussentijdse veranderingen plaats vinden, dan wordt de cursus of opleiding hierop aangepast.

Artikel 9: Overige condities

9.1 Praktivak streeft ernaar om de vragen met betrekking tot de cursussen of opleidingen binnen 48 uur te beantwoorden. 
Bij een langere verwerkingstijd wordt de klant met een indicatie van verwerkingstijd per e-mail op de hoogte gebracht. 
9.2 Praktivak kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele foute publicaties op de website en andere digitale kanalen van Praktivak. 
Type- en drukfouten zijn onder voorbehoud. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
9.3 Foto’s en andere beeldmateriaal die tijdens de cursussen of opleidingen met toestemming van de cursisten worden gemaakt mogen voor elk gewenst doeleinden gebruikt worden door Praktivak mits de in artikel 7.1 benoemde zaken niet worden overschreden. Hier vallen ook commerciële doeleinden onder. 
9.4 De cursust verbindt zich tot het volgen van alle lessen, het dragen van de voorgeschreven vakkleding tijdens de praktijklessen, het na behoren maken van eventuele huiswerk en of het uitvoeren daarvan, zowel bij theorie als praktijk.
9.5 Bij cursus of les verzuim door ziekte of andere omstandigheden dient de cursist dit tijdig te melden aan Praktivak of de betreffende docent.
9.6 Een cursist moet bij een cursus of opleiding die langer duurt dan 2 dagen minimaal 80% van de lessen hebben gevolgd om aan de examens te kunnen deelnemen.

Met het aanvinken bij betaling gaat u akkoord met de hierboven beschreven punten die worden benoemd waarvan u kennis heeft genomen.

Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met PraktivaK telefoonnummer 0412-405402of per e-mail info@Praktivak.nl

Oss, mei 2018