Algemene Voorwaarden

Praktivak

Algemene voorwaarden bij inschrijving Centrum voor Training & Opleiding

Artikel 1: Inschrijving en overeenkomst

1.1 De inschrijving voor een workshop of opleiding vindt digitaal plaats. De inschrijving vindt plaats door aanmelding met een persoonlijk account op de website.
Indien u niet in het bezit bent van een kvk nummer kunt u zich aanmelden per email met uw persoonlijke gegevens.
1.2 Na toezending van de aanmelding gaat de deelnemer akkoord met de Algemene voorwaarden van het Centrum voor Training & Opleiding.
1.3 Na toezending van de aanmelding is er een bindende overeenkomst tot stand gekomen tussen de deelnemer en het opleidingscentrum.
1.4 De overeenkomst heeft betrekking op de workshop of opleiding die bij de aanmelding benoemd staat. 
1.5 Uw inschrijving bij een opleiding is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.


Artikel 2: Verplaatsing en verandering

2.1 Praktivak heeft het recht om workshops en of opleidingen aan te passen aan inzichten die op dat moment gelden.
2.2 Inschrijvingen voor een workshop of opleidingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Praktivak stuurt per e-mail een bevestiging van inschrijving.
2.3 De workshop of opleiding gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.
Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn wordt er zo spoedig mogelijk een nieuwe start datum gepland en u wordt hiervan op de hoogte gebracht, uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop of opleiding.
2.4 Mocht Praktivak besluiten om de workshop of opleiding te annuleren dan wordt de deelnemer uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende of soortgelijke workshop of opleiding
De deelnemer dient binnen 48 uur te reageren.
2.5 Bij geen akkoord van, of alternatieven voor de deelnemer, wordt het dan al betaalde geld gerestitueerd. 


Artikel 3: Betaling

3.1 Betaling dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop voldaan te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
3.2 Betaling dient per bank/ideal, via overboeking of per kas aan Praktivak gedaan te worden. 
3.3 De deelnemer is aansprakelijk voor de betalingsverplichting.
3.4 In geval van niet tijdige betaling kan Praktivak de deelnemer ontzeggen van verdere deelname aan de workshop of opleiding met instandhouding van volledige betalingsplicht.


Artikel 4: Annulering en kosten workshop

4.1 De deelnemer heeft het recht om binnen 14 dagen vanaf de datum van inschrijving, zonder opgave van redenen, de inschrijving te annuleren door dit uitsluitend schriftelijk te melden. Er worden géén kosten in rekening gebracht. 
4.2 Bij annuleringen buiten de bovengenoemde termijn wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
4.3 Het sturen van een vervanger is toegestaan, mits dit schriftelijk is gecommuniceerd met Praktivak
4.4 Restitutie van het bedrag bij annulering buiten de bovengenoemde periode is uitsluitend mogelijk als gevolg van een ernstige ziekte of calamiteit. Dit dient schriftelijk bewezen te worden, tenzij anders overeengekomen.
4.5 Bij annulering heeft u geen recht meer op deelname.

Artikel 4a: Annulering en kosten opleiding

4a.1 Het lesgeld dient volgens de aangegeven en eventuele overeengekomen termijnen te worden voldaan, prijswijzigingen zijn onder voorbehoud.
4a.2 In geval van een betalingsachterstand kan de deelnemer de toegang tot de lessen worden ontzegd totdat de betalingsverplichting is voldaan.
4a.3 Indien aan de herhaalde betalingsverzoeken van het achterstallig lesgeld niet wordt voldaan, wordt de studieovereenkomst direct beëindigd. De eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die gemaakt moeten worden bij het innen van het achterstallig lesgeld komen voor rekening van de deelnemer.
4a.4 Beëindiging van de overeenkomst tijdens de opleiding dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven.
Bij tussentijdse beeindiging geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Achterstallige betalingen en betaling van de lopende termijn dienen te worden voldaan.
4a.5 Bij annulering heeft de deelnemer geen recht meer op deelname aan de opleiding.
4a.6 Lessen die niet door kunnen gaan door overmacht, ziekte, slechte weersomstandigheden e.a. worden,
indien er geen vervangend docent geregeld kan worden, op een later tijdstip ingehaald.

Artikel 5: Klachten

5.1 Eventuele klachten dienen schriftelijk of via de mail ingediend te worden.
Voor meer informatie: Klachtenprocedure artikel 4 criteria klachtenbehandeling klachtenreglement.


Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 De deelnemers zijn aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan de organisatie en aan derden. Modellen nemen op eigen risico deel aan de workshop of opleiding.
6.2 Praktivak is niet aansprakelijk voor bedrijfs- of gevolgschade door de docent en/of deelnemer en zal dit op voorhand niet vergoeden.


Artikel 7: Geheimhouding en privacy

7.1 Praktivak en de docenten zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de deelnemer heeft meegedeeld tijdens en voor de workshop, alsmede haar bedrijfsvoering, behalve in overleg en met toestemming van de deelnemer voor publicaties.
7.2 De geheimhouding vervalt alleen als gevolg van een rechterlijke uitspraak of op grond van een wettelijke bepaling.

Artikel 8: Auteursrecht

8.1 Het eigendoms- en auteursrecht van het lesmateriaal alsmede het werkboek berust bij Praktivak. De deelnemer is ter alle tijden niet toegestaan om het uitgereikte materiaal te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Praktivak
8.2 Het eigendomsrecht van het toegereikte materiaal wordt na volledige betaling toegewezen aan de deelnemer.
Het auteursrecht blijft ten alle tijden berusten bij Praktivak.
8.3 Welke lesmaterialen, producten, boeken enz. er tijdens de workshop of opleiding worden gebruikt, evenals de levering ervan,
wordt bepaald door het opleidingscentrum.
8.4 Praktivak centrum voor training en opleiding garandeert dat de workshops en opleidingen zijn afgestemd op de eisen van de eventuele examinerende instantie. Mochten er tussentijdse veranderingen plaats vinden, dan wordt de workshop of opleiding hierop aangepast.

Artikel 9: Overige condities

9.1 Praktivak streeft ernaar om de vragen met betrekking tot de workshops of opleidingen binnen 48 uur te beantwoorden.
Bij een langere verwerkingstijd wordt de deelnemer met een indicatie van verwerkingstijd per e-mail op de hoogte gebracht. 
9.2 Praktivak kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele foute publicaties op de website en andere digitale kanalen van Praktivak
Type- en drukfouten zijn onder voorbehoud. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
9.3 Foto’s en andere beeldmateriaal die tijdens de workshops of opleidingen met toestemming van de deelnemers worden gemaakt mogen voor elk gewenst doeleinden gebruikt worden door Praktivak mits de in artikel 7.1 benoemde zaken niet worden overschreden. Hier vallen ook commerciële doeleinden onder. 
9.4 De deelnemer verbindt zich tot het volgen van alle lessen, het dragen van de voorgeschreven vakkleding tijdens de praktijklessen, het na behoren maken van eventuele huiswerk en of het uitvoeren daarvan, zowel bij theorie als praktijk.
9.5 Bij les verzuim door ziekte of andere omstandigheden dient de deelnemer dit tijdig te melden aan Praktivak of de betreffende docent.
9.6 Bij een workshop of opleiding die langer duurt dan 2 dagen moeten minimaal 80% van de lessen gevolgd zijn om aan de examens te kunnen deelnemen.

Met het aanvinken bij betaling gaat u akkoord met de hierboven beschreven punten die worden benoemd waarvan u kennis heeft genomen.

Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met Praktivak telefoonnummer 0412-405402 of per e-mail info@praktivak.nl.

Oss, Maart 2020